Petrogenesis of the Early Cretaceous Qingcaoshan Strongly Peraluminous S-Type Granitic Pluton, Southern Qiangtang, Northern Tibet: Constraints from Whole-Rock Geochemistry and Zircon U-Pb Geochronology
LIU Hong, ZHANG Hui, LI Guangming, HUANG Hanxiao, XIAO Wanfeng, YOU Qin, MA Dongfang, ZHANG Hai, ZHANG Hong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (5): 848 -860 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.045