Removal of Cadmium and Copper from Aqueous Solution by the Adsorption Resin Coated Manganese Oxide
LU Xuemei,XIONG Ying,ZHANG Guangzhi,NI Jinren
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2012, (6): 1016 -1022 .