Synthesis, Characterization and Magnetism of Cyano-bridged Cu2IIFeII and Ni6IIFeII Complexes
SUN Xianru,CHEN Zhida,BIAN Jiang,WANG Shixi,AN Jin,XU Guangxian
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2000, (2): 253 -258 .