Electrocatalytic Study of DA at FcCOOH/Nafion Chemically Modified Electrode
YANG Qinghua,YE Xianzeng,TAO Jiaxun,SUN Haoran,DONG Shaojun
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 1999, (6): 738 -744 .