Preparation and Spectroscopic Investigations of Lanthanide Complex of Polyoxometalate(Ⅰ)
Na17[Ln(ZnW11O39)2]·xH2O
ZONG Ruifa,TIAN Wen,WENG Shifu,WU Jinguang,YANG Yongli,ZHAO Keping,LIU Jingfu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 1999, (6): 727 -733 .