CMOS Combinational Circuit Leakage Power Reduction Using Genetic Algorit
ZHAO Xiaoying,YI Jiangfang,TONG Dong,CHENG Xu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2007, (3): 421 -427 .