Research on Yellow River Water Purification Using the Combined Process Containing Ozonation-BAC Treatment
SHI Dongwen,XIE Shuguang,WANG Rui,HAN Haiyan,LIU Chunxia,XI Danli
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2007, (2): 274 -277 .