Retrieving Atmospheric Water Vapor Profilesinthe North-West Pacific Using AMSU Measurements
WANG Xi,SONG Guoqiong,YAO Zhanyu,LI Wanbiao
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2010, (1): 69 -78 .