Artificial Neuron Network and Its Application to Financial Forecasting
XIE Zhongjie,WONG Heung,IP Wai-Cheung,LIU Yali
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2001, (3): 421 -425 .