Study on Vacuum Fabrication of Ag-O-Cs Thin Films with Internal Field-assisted Structure
ZHANG Qifeng,LIU Weimin,XUE Zengquan,WU Jinlei
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2001, (3): 359 -364 .