Study on Turbulent Structures and Energy Transfer during an Advective Fog Period
WU Bingui,ZHANG Hongsheng,WANG Zhaoyu,ZHU Hao,XIE Yiyang
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2011, (2): 295 -301 .