Soil Erosion Change in the Water Source Region of the Middle-Route of the South-to-North Water Transfer Project (SNWTP)
LIU Yuanshu,LIU Yu,ZENG Yuan,WANG Honglei
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2015, (1): 171 -179 .