Recognition of Complex Entities in Weapons and Equipment Field
YOU Xindong, GE Haojie, HAN Junmei, LI Yuxian, LÜ Xueqiang
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (3): 391 -404 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.118