Spatial Fitness of Urban Public Resources and Population Distribution: Taking Shenzhen as an Example
WANG Hongliang, WU Jiansheng, GAO Yining, LIU Lu, YANG Weishi, PENG Zifeng, GUAN Qingchun
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (6): 1143 -1152 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.088