Estimation of Agricultural Non-point Source Pollution Loads Based on Improved Export Coefficient Model
HU Qing, GUO Huaicheng, WANG Yuqi, ZHANG Yang, LI Zheng, FU Zhenghui, LU Wentao
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (4): 739 -748 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.049