Comparative Study on Macroinvertebrate Communities in Confluence Areas from Typical Tributaries to Mainstream of the Yellow River
XIE Yuan, JIANG Xiaohui, WANG Ting, XU Xuming, NI Jinren
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (5): 1067 -1076 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.014