Multi-step Reduced Reaction Mechanism Simulation of Hydrogen Supersonic Combustion Process
Zhongqiu LAN, Tongtian DENG, Jingliang ZHONG, Zhili SUN
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (3): 397 -404 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.050