Analysis on the Influencing Factors of Land Use Pattern Based on
Logistic Model: A Case Study of Yihe Town, Chongqing
Xiao LI, Changchun FENG, Tianjiao LI, Wenhui ZHANG
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (4): 741 -748 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.069