Simulation of Temporal and Special Land Use Changes in Jing-Jin-Ji Urban Agglomeration Using CLUE-S Model
ZHANG Jin, ZHU Wenbo, WU Shuyao, LI Shuangcheng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (1): 115 -124 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.137