Formation Ages, Petrogenesis and Geological Implications of the Archean Granitoid Rocks in the Xinbin-Weiziyu Area, Northern Liaoning Province
WANG Kang, LIU Shuwen, WANG Maojiang, WANG Wei, YAN Ming
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (1): 61 -79 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.067