Analysis of Meteorological Variables in Dianzhong Region in Recent 51 Years
Yijia ZHENG, Yucong MIAO, Shuhua LIU, Ping HE, Shu WANG
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (1): 8 -18 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.098