Discovery and Its Significance of Birgeria sp. from the Middle Triassic Panxian Fauna, Guizhou Province, China
JIANG Li, NI Peigang, SUN Zuoyu, JIANG Dayong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (3): 437 -443 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.044