Extending Virtual Machine Memory with Hypervisor Exclusive Cache
NIU Yan,YANG Chun,XIA Yubin,CHENG Xu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2011, (2): 251 -257 .