A Fast Mesh Generation Algorithm with Point, by, Point Delaunay Insertion
LI Shuixiang,CHEN Bin,ZHAO Liang,LIU Yuewu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2007, (3): 302 -306 .