Accessibility of Public Rental Housing to Public Facilities: the Case of Shenzhen
GONG Yue, XUAN Lingyi, SUN Shan, LIN Junqiang
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (6): 1113 -1121 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.102