Section and Rate-controlled Mercury Injection and Its Differential Mechanisms: An Example of Chang-2 Reservoir of Yanchang Formation in a Block of Ordos Basin
PANG Shan, MEI Qiliang, ZHANG Hongjun, WANG He, SUN Tong, GUAN Ping, SHI Yongmin
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (5): 907 -914 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.055