Land Use/Cover and Influence Factors in the Lower Yellow River
XIE Yuqian, CHENG Shupeng, ZHANG Yanqing, ZHANG Qi, JIANG Hanlin, LI Zhenshan, ZHAO Zhijie
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (3): 489 -500 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.013