Home     中文  
Search   |   Advanced»

     About the Journal
   Introduction
   Editorial Board
   Contact Us
   Ethics Statement

     Online Journal
    Current Issue
    Archive
 Current Issue     2019, Vol. 55, No.1    Published on 20 January 2019
Hypernym Relation Classification Based on Word Pattern
SUN Jiawei, LI Zhenghua, CHEN Wenliang, ZHANG Min
2019 Vol. 55 (1): 1-7 [Abstract] PDF (4709 KB) 
Research on Chinese Nested Named Entity Relation Extraction
XU Haoliang, LI Yanqun, HE Yunqi, QIAN Longhua
2019 Vol. 55 (1): 8-14 [Abstract] PDF (442 KB) 
Building Chinese Zero Corpus Form Discourse Perspective
SHENG Chen, KONG Fang, ZHOU Guodong
2019 Vol. 55 (1): 15-21 [Abstract] PDF (672 KB) 
A Word Representation Method Based on Hownet
CHEN Yang, LUO Zhiyong
2019 Vol. 55 (1): 22-28 [Abstract] PDF (653 KB) 
Sarcasm Detection Based on Adversarial Learning
ZHANG Qinglin, DU Jiachen, XU Ruifeng
2019 Vol. 55 (1): 29-36 [Abstract] PDF (530 KB) 
Cross-Domain Sentiment Classification Based on Representation Learning and Transfer Learning
LIAO Xiangwen, WU Xiaojing, GUI Lin, HUANG Jinhui, CHEN Guolong
2019 Vol. 55 (1): 37-46 [Abstract] PDF (1404 KB) 
Collaborative Analysis of Uyghur Morphology Based on Character Level
Turghun Osman, YANG Yating, Eziz Tursun, CHENG Li
2019 Vol. 55 (1): 47-54 [Abstract] PDF (1060 KB) 
Semantic Search on Non-Factoid Questions for Domain-Specific Question Answering Systems
QIU Yu, CHENG Li, Daniyal Alghazzawi
2019 Vol. 55 (1): 55-64 [Abstract] PDF (1194 KB) 
Research on Movie Media Website for Ranking Prediction
YANG Liang, ZHOU Fengqing, LIN Yuan, LIN Hongfei, XU Kan
2019 Vol. 55 (1): 65-74 [Abstract] PDF (5036 KB) 
Hybrid Neural Network for Recognition of the “de” Structure with Semantic Ellipsis
SHI Bingqing, DAI Rubing, QU Weiguang, GU Yanhui, ZHOU Junsheng, LI Bin, XU Ge, SHI Shengwang
2019 Vol. 55 (1): 75-83 [Abstract] PDF (893 KB) 
Similar Legal Case Retrieval Based on Improved Siamese Network
LI Lanjun, ZHOU Junsheng, GU Yanhui, Qü Weiguang
2019 Vol. 55 (1): 84-90 [Abstract] PDF (505 KB) 
Feature Learning by Distant Supervision for Fine-Grained Implicit Discourse Relation Identification
TANG Yuting, LI Yanbin, LIU Lu, YU Zhonghua, CHEN Li
2019 Vol. 55 (1): 91-97 [Abstract] PDF (629 KB) 
Sentence Style Meta Learning for Twitter Classification
YAN Leiming, YAN Luqi,WANG Chaozhi, HE Jiahui,WU Hongyu
2019 Vol. 55 (1): 98-104 [Abstract] PDF (1927 KB) 
Research on Sentiment Analysis Based on Representation Learning
LI Xiaojun, SHI Hanxiao, CHEN Nannan, LIU Hong, ZOU Yi
2019 Vol. 55 (1): 105-112 [Abstract] PDF (931 KB) 
N3LDG: A Lightweight Neural Network Library for Natural Language Processing
WANG Qiansheng, YU Nan, ZHANG Meishan, HAN Zijia, FU Guohong
2019 Vol. 55 (1): 113-119 [Abstract] PDF (1161 KB) 
A Scheme for Picking First-Arrival of Air-Gun Records in Three Stages
ZHU Yixin, ZHANG Yunpeng
2019 Vol. 55 (1): 120-132 [Abstract] PDF (12561 KB) 
Zircon U-Pb Age and Geochemistry of Ningjiawan Pluton in Lüliang Region and Their Geological Significances
PANG Fei, LI Qiugen, LIU Shuwen, WANG Zongqi, LIU Zhengfu, MEI Kechen
2019 Vol. 55 (1): 133-147 [Abstract] PDF (21553 KB) 
Physicochemical Estimation of Geochemical Conditions in TSR Reaction
TAN Yu, GUAN Ping, PANG Lei, LIU Peixian, ZHOU Yejun
2019 Vol. 55 (1): 148-158 [Abstract] PDF (1152 KB) 
Impact of Tibetan Glacier Change on the Asian Climate during the Last Glacial Maximum
WU Yubin, LIU Yonggang, YI Chaolu, LIU Peng
2019 Vol. 55 (1): 159-170 [Abstract] PDF (3594 KB) 
Spatio-temporal Change of NDVI and Its Relationship with Climate in the Upper and Middle Reaches of Heihe River Basin from 2000 to 2015
YOU Nanshan, MENG Jijun, SUN Mutian
2019 Vol. 55 (1): 171-181 [Abstract] PDF (14890 KB) 
Ecological Tension Index Assessment in China Based on RBFN Model
WANG Yuqi, CHENG Shupeng, LU Wentao, FU Zhenghui, GUO Huaicheng
2019 Vol. 55 (1): 182-188 [Abstract] PDF (1601 KB) 
Urban River Landscape Planning Based on Landscape Evaluation: A Case Study of Panlong River in Kunming
LIU Jiaju, WANG Yuhong, ZHAO Long, GUO Huaicheng
2019 Vol. 55 (1): 189-196 [Abstract] PDF (2633 KB) 
E-mail Alert

       Links
   Peking University
   Sciencepaper Online
   Chinese Science Citation Database (CSCD)
   CNKI
   WANFANG DATA
   Chaoxing
   Chinese Science and Technology Journal Database (CQVIP)

Copyright © Editorial Board of Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis
TEL: 86-10-62756706 E-mail:
Supported by: Beijing Magtech